Risicokaart 2009
Risicokaart Nederland 2009

Een kaart met informatie over locaties van mogelijke risico’s. De risicokaart is een weergave van de risico's in uw omgeving. Op de kaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. De risicokaart vermeldt dertien soorten rampen. Allemaal zijn het rampen die te voorzien zijn.

Risicokaarten zijn belangrijk om de veiligheid van inwoners van Nederland verder te vergroten. Én ze zijn nodig voor de betrokken eerstehulpdiensten. Met deze gegevens ontwikkelen zij plannen hoe te handelen bij ongevallen. Maar dat niet alleen. Ook is het een belangrijk instrument om zoveel mogelijk ongevallen te voorkómen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de risicokaart. Het rijk werkt samen met gemeenten en provincies aan een gegevensbank. Deze gegevensbank bevat alle bekende risico’s waaraan ook een plaats is toe te kennen. Dit is de basis voor de risicokaarten.

Alle informatie afkomstig van www.risicokaart.nl, 15 februari 2009

Soorten risico's / rampen:

Ongeval met gevaarlijke stoffen (brandbare, giftige explosieve) - Transporten van gevaarlijke stoffen - Kernongeval - Luchtvaartongeval - Ongeval op water - Verkeersongeval op land - Tunnelongeval - Instorting grote gebouwen - Brand in grote gebouwen - Paniek in grote menigten, verstoring openbare orde - Overstroming - NatuurbrandDe risicokaart voor Zuid-Holland ziet er zo uit:

Zoveel verschillende risico's dat je door de bomen het bos niet meer ziet, dus we kunnen beter inzoomen op Boskoop....
Wat loopt er dan wel risico? Kwetsbare objecten zijn volgens de overheid de openbare gebouwen zoals scholen en bejaardenhuizen.

Hier is te zien waar die kwetsbare objecten zich bevinden: een aantal in het centrum aan weerszijden van de Gouwe,
en een aantal in de Snijdelwijk linksonder. Uw eigen woning is voor de overheid niet kwetsbaar genoeg blijkbaar!

Ook zien we op deze kaart in geel en rood waar paniek in menigte en verstoring openbare orde zou kunnen plaatsvinden:
Van Reijerskoop via de hefbrug over de Zijde, ook Voorofscheweg, Zuidkade, Julianastraat en Boezemlaan naar het station.
Een ander risico in on laag gelegen landje is natuurlijk het water. Onderstaande kaart geeft aan hoe hoog het water zou kunnen komen

in bepaalde gebieden, de kwetsbare objecten zijn aan blijven staan ter vergelijking.

Waar je het meeste kans hebt op droge voeten is het centrum (Zijde), verder de spoorlijn en de kades langs de Gouwe.
Het meeste water wordt verwacht aan de oostkant (polder Middelburg).
Niemand hoeft echter te verdrinken mist tijdig hoger gelegen gebieden worden opgezocht!
Een ander gevaar zijn de gevaarlijke stoffen, en daar hebben we er nog al wat van in Boskoop...


LPG komt niet voor in Boskoop. Één bedrijf is een risicobron omdat het gevaarlijke stoffen opslaat, voorbeelden zijn opslagen van gewas-
beschermingsmiddelen, kunstmest, lijmen en harsen en chemicaliën in vaten. Één bedrijf op het ITC-terrein heeft opslag van ammoniak in de
koel-installatie. Een emplacement hebben we ook niet. Ook vervoer van gevaarlijke stoffen is er niet (of niet belangrijk genoeg) in Boskoop,
maar wat gaat er allemaal over het spoor en de Gouwe? Ook vuurwerk komt niet voor en wordt alleen de laatste dagen van het jaar verkocht,
dus niet belangrijk. Nucleair? dat is bij Vlissingen, Doodewaard en Petten, niet hier! Ook ontplofbare stoffen en defensie staan niet op de kaart.

De meeste rode punten vallen in de categorie "Overig"  (inrichtingen met gevaarlijke stoffen) Inrichtingen (‘bedrijven’) met gevaarlijke gevaarlijke
stoffen zijn ingedeeld in categorieën. De indeling is gebaseerd op het Registratiebesluit (RRGS). De overige soorten inrichtingen worden op
de risicokaart met een enkel kaartsymbool weergegeven.In de categorie "Overig" kunnen ook inrichtingen zijn opgenomen als er een kans is
dat bij een ongeval gewonden en/of doden kunnen vallen buiten de inrichting . Het bevoegd gezag (hier meestal de gemeente) mag aangeven
voor welke situaties dat geldt.


Het enige risico wat we in Boskoop lopen met transport is de buisleiding, welke in onderstaand kaartje is gestippeld, die komt vanuit
Waddinxveen langs het spoor en tot de Otweg en gaat langs de Compierekade verder richting Alphen.
Er is één grote aftakking die loopt naat het voormalige GEB gebouw bij de Gouwe. In dit geval is het dus een hoofdleiding van het aardgasnet.

Je moet dus wel wat risico lopen (1 op 1 miljoen per jaar) om er warmpjes bij te zitten....
Ik raad u aan om zelf ook eens te gaan snuffelen op de Risicokaart van de Overheid!

© 2009 Risicokaart.nl
 index kaarten